= @ 4

३.1२, श्‌

=

„44 @ 4 १, | >) (( > ^

>-4/5॥॥11\/07॥॥ | ‰।५\॥ 1/4 |

1111. + {11}!

[1 14^11^211/^ ^ 14 ^ऽ ^ [शत ^) ^ "11144.

1 24/11/2811 ^ ^

^ ^ {1510९ ^ 1) ^ [2९11

1२. 70141114 ^ (वा 2347 एणाप, शित ^ ^^ 8. ववा ^ 44 4410107 0 ^ 70८ 40000444, 41 ¢ ४44, 44 कवं 04/ 104// ‰, '' 00८ (7100/) 0 0८ 14 | 6९4/, 7" ("09 0 (4९, ८.

पाल प् ^ 700) 28४ 947 *77^ 1 ९^ ^^, लप.

विषाः [^ 1109

1939 ^^ (प ^(ाटएार ऽणोपाट्‌ & (0. (1933). 7). 1. (ए. (प्र ^(८ल घ्र, & 00.

५.४ 0/८ # 200 00022000 00001) 4 000८-९709४ 1८100 + = कव 1201} 44 = 01021044 0 # 4 (८44४ 074 0८ 1९/1८, ‰# 04 0 ८4८6 %4 1040 100 0404 1004 ८4 4८0120८ (4 0 2226 14000 0) 4 रा) क्व 0) (040 0 (2 104 1007 040४ = 404 (‰ 0 ९40 4 04044010, ¢ {4 44 107 0042. 20८ 2001 4४ 14/00 ९९ 04/44 210 04८0 0 74].

1142 1 1...

^ 7१, 5810प्त 75 7888१६४४

एषि © एपदिवपप्रल (0४, वणो. एणा, पता.

70 9 पतव्ि^8.

242005७ £ 211. षा) १.८. (^... © .(.1.8.,

९110 ८५ प्राऽ 7? लाजाऽ 0? पवि पलाला

^ वा> (लार 7५ 22.43 71581. {0

(ल बवा^ 5 ~व ^9 ^ ^^

44 9117125 प.^5 (लार 90 1-4६-४

“0 ^ (रा. गर वव0च८ 7 पाऽ षा) 02 ^ ९474,

धाऽ नर 15 1097 252. (^) 8% (प्रह ^+ ८0

| ९।;१२, ^ 9।:२९॥

¶1108€ 0 768 {6 010) ढाठ पलाला ४5 एत्व एल लाु०ु 11 पणी भािवुप्णयणा पलदालडौ 28 इगालद्ु 0 910 11196 27 वुप्रथा 11788 18 7९8] शभरा}. [षाट्‌ (08 (80-021160 (पलाला एलप्राक' #€ 976 1त 10 एलाल्एट पम 0पाः एक्कु8 ्ाणपप्रा1द, 66108 174 व८्ाद् 86 [प्र {0 768० बत (जाना) 86086 प]€ 0086 0 11८ . ॥10/4710700. ध6 9 ९8 26801616 दाल. शिप्रा (2091060 शा, 00 वत्त ण) ॥18 000ः था] ७6 लण]0९व 10 1668470 11 28 2 फ2810 0 [च०पा. 16 दणीठाः दा शिष0पाक2 वी प्रान 22090 एलाकलइ ए0० फपल) 198 तिशप्गा€त 6 0९5 0 9 19186 8601100 [पादा क्रि पापौ 18४6 8016 6886111181 18808 {07 78. [+ १९४] 71 प्ल [एनलौपक्र]क एष्प्ाला( आपथत्रना8 0 16 फा; #€ 98 169] श्राति 28 {प 10 वन्न 28 प्ल गल6 16) 0पञयात्‌ फटडाःऽ 240 910 068 10 8तनु शूणप॑प्थच प600) 1008708 [ाला1.

716 पताप्ताात ९पापा€ 18 8 लृद्वागा8 016. दिलुकह्वना 18 1101 2 70716 शराय प्ता 260 एण) ला02668 #€ 71016 ॥. 411 97 8७९९९, एन7#68 भाति ]द्, पाठात 97 फाा080ुणा$ 2116 4087867008 तिता 1, एलण४ पल्ट्ाध्‌, पा7वप् (पाप्ा€ 16068 2097181 1116 तिप्शाशा 0 {€ 8तछपोक्र 2110 116 7611008, 2611071 18 €8ऽला†78]]र 12662] 20 80 ९6९8868 1186 71 (प्रा 81016 2087181 प्राह 976 वारक्रणला. = 1080 ताः शुगप्र् फ्रटल्तणा 810 4107110 07 110/1द्०ाशा९88 916 लि76] 2160. 11 1118107 6 866 {116 प] ५०१. 71086 0 5197} {0 {116 1069 ८141104. 276 17€ ऽदशा§ ००१, 1 चापालं {16 शृद्लं द] वृप71168 #€ ॥ल0 दद्चण्कढ४, एणफर्लाौ प्रलाप्रना 28 प्रतत काषवकष्व,

70115112 {7४म्‌०105}2 व114719059/0 4117018112 0109110 5०४०३४० ^ 411011145॥0. .

1४ फा] 2 फ्ां$9्‌€ 0 | 9] 16 87688 0) {06 श्चा 1116 8710 21116116 98९08 0 1116 11270742 0 11 8]0€9ः8 10 प8 ५10 ?९६॥ संल०] एक्नृामात्‌ 9 भणं फ्रोपतो। फा 91 1081 0 पता, 2710 (्8तगाा कलशो ता" इण. 1 81069148 10 ०8 0 {1€ [006€18119716

18 0 10011770 ए] 160९605 0४ 17९ 0 ९28१9 90 6 01011000 पर}; ©]) 760लला08 0षा" 116 णा 09891 2110 11९8

* धणधरड3 1, 1. 13-14.

६1५८८ धात्‌ तदप ॥0 1416 धष 0 प्रा 088. 1५ 018 [0५ 1011166 [प्र00९ 861४1068 [प [णाण्४6 लुक्न, पा भात ४16, 0 ९0 भात वाल्यां, (गाा४१९ 810 वणक ५16 00966 पालम. कराला फ€ शफात्‌ ०प्राऽ६]४९३ 10 1116 शृात( |€ 00601, & ९४१ @€ 0686608 गा छपा शुभा 97 ए€ (10 धशृक्राा€त्‌ 0 छपा, {प्रा ालातल्€, काः [प्प्र, पाः [छाकाल इलि, ना 1158119016 ताह८नाला।.

8. ‰.

1 {1-14(.#.

11 लाला [11418 (€ प्राद्र्ना 2 १1६6 ताति 1001८ प्रद्र (एवा 00२ णा तवाए्वाध।8. [लाना -्षत्‌ मक ४6 16786 पाधा) 1१ 11 118 20110 10 {010 नीद॥ 111१९, 1 23 ६५ 8011 0 ॥€10 07811). शाप 1६५ }€€) 160 भात ९0160 16 11811} @111€0 ।॥6&ा {108 088. = एलका १९९०८६५ 100 16 (जा 27 [४8 9 {€ दना; नलाः 468]0011811 28 {11९ 000811५166॥ {८ ईप्ाताीप्र 0154९्‌€ 10 9] पाश 10106161) 10 {|€ #]7लालर दाश्हथना 21 लाया, 20 (11681101 0 ८910९ 8 ॥4136व छा (नाशत्‌ला८त = पा11688 81101 0])]00\11101 पेऽ रीत 10 {108७ नार्धता)$ 116 1१ प्र. 116 ("0711681 [सिल्ला 11७ [0 [वाटः रा (कास्ट) ९४1९९ पात्‌ 11)९ा9|3 (01111111 ८८ 1116 11001 1†९1€*110 [2112186 171 {1€ 1118101ए 2 [71419 ||॥५ 16111(*5६ 01 ६१०९६, 111680८४, ])व्1018 9त्‌ 11708 120 1111८॥ 10 (0 पा 116 (५ 11८ [वाका क्रीता 1) {116 ९0प्रा§€ ()| {116. "6 (ुक्ा18 10 171त्‌]राताद्चाक्रि 10 111९ प्राह 9 [तमाः \४९1€ 0011६10€160 1116 ८1 288€[8 9 > (जा{फ 80 & 72100). 4५]|] 116 0168} ]0111681, ६0८8] 97 कलादागा8 ९४168 70 17018 676 पएात)ल्तं 1) {16 तवाटव्रीमा धात ९पा्र"८ 6 168 दात्‌ [लाः 2 10 [171८ [€0्‌)16 पाताः {€ (जाला प्ल 0110 (३०८ 911 (लृद्टातो यात प्रावृटा गा6 ] पापृलाज (0 1114101. का (८एातताो ला) 11118 10691 ४१६ 116 ९018106160 7171])1005 111 {€ [0ना111601 पणत्‌. 116 70702728) पावला 116 ५141106 ° (1621 जि] भिय, (07116त्‌ प्रा पाठा [0 ला- | 11६ 9 [ताध वात्‌ [ल्त 0 एटा 10 10688 11118 @168† 14६६] 110 11९, कील 11108 प्0 एला€ 20077181 11 87 110 (ता- ५1016164 ^“ छा 15 17८ छर्‌ का नो हवा 01 16 1691 1011060 0{ ?्]पडाप् ? 2118

क़ 08 कलाक 9 61168] शप्त गिपीाधा0४४ 125 [6्€ा €| 766१ $ लणप्राला। इलौनृक्६ 9 प्र 08, 0 एता) [ 06 2 १९ 019010५6. दिण्क, 0 106 ©1806 ° 0०6, [ वरा) [ला)1116त्‌ 16 धनाल€ प्र€ [गीतो १९९०९ {0 116 0 9 11€ 0110118] 112112101127210 9858. {[ 28 10 €इ6ए8€त 0" धोए 0009810114| 12])8९8 7 छात फणा, णिः 1 09९6 {716 10 71816 1 25 ऽजा 211 ९016186 88 [0088016 80 {197 1 709१ 7101 "0१६ 16010118 {0 16068

8181] तष्टा) $ [वप्राः 1€फ2ात6ते 1 ईरप्रवला8

1 1, ` =

| + ¶16 शशी४019)2६8, ^8 11 १8, 185 8104 एण्श 8181] ४९

(116 "राट 1996 कात 6 इल्ला एपा€ पत्‌ 11 क0(लल्शप्पद् 80 ४0९6]01 1४ 7 6 अरा 7 प्रफरालाा 1४ 128 ७९ 601061५6 क्षति फा.

1 25 8 शठाः जलो 100 प्च ९80 प्रतङु 8 080; 80 एलं 10 (जाक लाः 020 816८ पात ४८ गपा का 06. एदा म्‌ 169तल. 11166 18 फप्रलौ 70 11 {781 18 एभूप०016 98 [80 9 पप्रलोा ना 16808 1116 8 20९९], 1# 18 8 [216100860106 17 ल्‌) [118101४ शात 1९९0 1प्लदाका17&16त 10 {जधा 2, 87161116] [09॥दावा. 10 7 116 810 9 [€ कशा201181212, 18 = ्ीप्रला८८ 16 10081166, 0016 8 शावा लाल 116 एद्व्वापष् [एप0116 198 दला ङु ००}९6॥ {1110प््10प॥ 1718 [1€8ल्ा1॥ फणा.

(06 एणा 18 17 (० [09118. = 116€ गि5† 097} ५९०18 ५16 01912101197819 28 11 ४5 01111211 001661४९ $ ॥16€ 11111105 $888४* 4110 18 11016 0 1658 11810 9 10018 11 {11086 028. 116 86001 9} १६8८0६8 1116 €एत 116 86 0€ाकलल) 116 21141478 41105 2 17012 {07 {€ एज्या [लागा [आताय. 116 7181 श्च (दपापा६6€8 7) 116 ‰8]88प्2 88611006 ; 1116 8८८०५ 71 †{1€ 45४811€0118 8961066. |

लभा, 1 पप्र प्रभा 9] (1056 1टक1€व इलालोक्नइ, 7प्रा§ 97 1111606 एप16 {0 (€ लल्छप्ाशददलाौ पका प्ल 12९ ४८८०१९१ 0 7ण€ 0 {ला एद्८्कु्धला पाङ [णलशछप§ जजार, अयात्‌ प्र ्5 118 {फ ण्ण दस्त प्रलाः भुणूण००६्०य 10 18 [पा0016 8{{ल1\ 10 (नगला 1781 फणा ङु {€ एष्टा {16 %120201978918 88 2 प्रा80ाफ 2710 8 72.

{ 06 11081 7€8€< पिङ्ग (0 गीला 1&€ पि] 27 श16€ा6€ 11911158 10 {116 ‰08{ प्गा०पा&016 116 21810688 ° 26206 {07 1118 11 06ा11188107) {0 १६५1९४1९ {128 शार {0 वा वात्‌ 10 शिप 89्7र्टभाा सिववााकप्ाशापा8) 0 10ताङ्‌ (गा्एप0 9 {0 €फ0ात.

01004 प्^ ^ (1. 149, (0 ^1.118 शक्एषग,

(1^1,6एव८ , 1939.

+ «^ म्रहषं : पूजितस्येह सवलोके मशाकन : प्रव्यामि मतं क्त्स्नं व्यासस्याभिततेजस : ॥२३॥ प्रचर्य : कवय : केचिल्घं प्रत्याचक्षते परे भ्राग्यास्यन्ति तथेवान्ये इतिशासमिमं भुवि ॥२४॥

716 2{414017010, 4वए 247४1, 1. 1. 21101104411८07 077८7 7८5८47८}; 11181111 77011101

14817. 00 (ववार.

प्रवफए0एएलााणप् 0 8 07 प्तए ?ा.07

(^8.^2778

1

8। पा ।8॥|

| ॥।

(11 भा

१,९। १.५ ॥। १,९॥१॥१। १९॥।

॥॥।॥ ना ।8॥

724 0 प्ाश0षर.

वा णका 0 07 8478 ^ प्राः तणा, (768 1

प्र "1 840८७ ^ प्रा 607 ^+ एप ...

0.4 11. 7768710 0 1१68 ...

1४. 2424» 48 ^ पा) 708 सए ^ पि राना एर 1714 काठ ^+ 78818 06९ णतप ^ पा 200217107"8 ... 410 1.46 प०८

7021087 1.17 0 0 240 ४8

पप्र "0, ^ 7.46 07 24077 (^ 81, ^+ षा (न

0007116

1701. 07 ^11028...

+^ (1 ^ 4 4

१0 24१450१4 ६84६ ...

९. 71004 014.

एप प्र ^1/^17/ ^) 7 ४4 4874 0414 १८ 22414 77€ 201.06 ... 7४ 0४41, 60 एए 07 04872 + एत ^" 7 6486 ^ वप

. 1.0९" पणत

५08 11 21

3 42 82 66 19 91 109 112 123 131 146 159 111 184

195 207 221 229 236

91:6१ # + 1.1 14.0.14

श्प +^ प्र (पसप ०० ०44 24168 ^+ पप तध ... 961 भा 7091 ... %60 13 64 8 07 गलप वि ^ प्रलणप् ,.. 269 ++ नि 0998 07 6084 44174 ... (2 ... 278 + वप्र 00004 (70कि 07 000 ^^ ... .., 487 11 [प्रा ७741 72000 07 ध.लाता8 090४000... 294 "7 -001.8 07 "#0ऽप्ाए ... 309 {४ 9 1.0-प् तला तातक ... 912 गदा ^ ा*^ 1, 0 एलः पिव ... 321 स्४ा वत काल) सतप ^ 48 177 ,.. १90 र्णा (प्र (00 07 006 ... 4 ... 339 षा 14 स^ 6४ तक्रातत्रि ... 348 {> 1660 07 240 ^ ता 17८00 ... 988 {1 047 भ#^ 7 07 ससत .., 969 710 0580 84 (दवणा 07 श्ण) प्राः प्रा॥ .., 980 > 341.*^ 110 ५५ ... 391 1191 (7 11. ^+ किऽ १^ शद 1 वत्र ^ तिल 07 14 4 उपिल ॥14 ^+ 1*^08 30^ ^ (किरण ... 20 [प्र 7241. 07 7 64१6४ ^+¶ 7 (तकरण,

07 (^ तत्रि ^ पा) 34148 ^ 4, - 56

1 (प्रा 84618 [17701 एलारठ 707 24 पि) ४48 170 (प्र प्न8 ६४६ 64 1४ व्ण 99१9१474 ^^ 67 07 17^+ ८? ... 122 वप्र 20" ^, 21009880 70 2^4/॥ ८४ 840८ 184 प्र 64 नप्र ^ (प्त . 228

ष्वा +त 122, (प्र ^ -र््प+ 07 00 ^ (प ^ पकप 268

वा "त्र ७41 78 2770789 (त 08 * 4(प णा - 380

#ि ^ 00 रश प्द्^, 01.70४ 0 0 णापि 1.0" 4000

0686 तापः हड क्षा€ 11206 ला दिष्य 06 पलः ^ 0४८, रतो) 18 एण 20 06 901४४] ४8 [णभङ्‌ ४४ चभ्णः व06 ०06 वापश्माना5ऽ 6 इृृल्लभाङक 17246 पाताः (€ वाएव्४ठा 9 06 4 पाण,

1 1९(012 (कि.

60811119 1712123, 21१11४४२, ^ (1191$ ४.४ (जाला ज) 111८ 1211712 9 षप्ाः ४९08 वप्र7प्रौ€ह प्रह पलत] ल्नापएल्शप्रमा 6 21191 [ति {0 11€ 8206 ४१८६2 214 @1*९६ 9 1€ा1भ];9716 16880 101" 1115 14५17 भला 11. 4] [(हता18, ठ] प्तापध्व फाला 9716 अाधा28, पाप्रऽ। |€ (जााुल॑ला। र{पव्या† ता 116 ४९४ [आ गतला 21 {८ 0९0६6811) €५1] वात्‌ उशा धज &००त 60पात ७९ (710 10 ६४|| पोल. 17 1६ 8816 111 11)€ दिता [पारक भाति ^ इय 1227\071 1141 116 4])1141419 ५25 0110211 वा [पलल ५1 {€ [ध ४९५९ कात वा दतपु(ाजा {€ रशणा ९८४, फा) 118 फट 1.10 89611068 116 वालला। $ला०जृइ एष्ट अत "111८ 2] ६, (फ वारधााोवकेदाध, पात्‌ फवुाधर्छ कय. पर्णक ५१8 111९ 1८९लुए#णा 9114 ॥॥6 लाार्टा वाोऽलु' ६८1८९, 1 [एदलिा66 (० ४8158111 (शिनिः 111 111 (छा ता शदावला वक्रा}, 516 116 00619160 11 116 ॥६द]४8प 586111८९ ५{ प्रताप्य. ४०९४ 1110800 18 [71€४९0€व्‌ 71 111८ ईका [ोपाप्छाा [$ $0दर्याप2 कात्‌ ४288 118 (02101. [7 {0४1 82111 एतशा लाजा 18 1196 01 {६ 9ुगा2, ४1 वाइछप्डागा8 ° 1118 §वाापाफ४ [01111080ए, ०8 प्‌] 88 2 7008, धा€ पात्‌. 116 ४९१8 18 (८णाठलनाल्त्‌ पणा] 11५ (008, {1€ धपा ४९५४ 11]1 प्र८ गट[द्वालाइ 11168 काह, रात {16 स्वा ४८८६ 11666 गा 116९ 18. काा12 10111916 ॥1९ 11166 ४९88 द्विता {17€, 41} वत्‌ 1116 प्रा णि" {€ दगा])€{€ [0€ा- 0121166 88611066. {1€ 8461 (ला तवणा 18 {76 88611८6 {116 111 4 ४९0६. [णाल 7€ण्टयटत्‌ [लणलव€ 7 ८९1८181] 18 08116 ए६१४.* ¶16€ ग्राल। ए289 18 वलातर६त पा 111 8व18ता। एला) #क-98 1161116 {0 01870086 10 1९ क्रा 8९4६1९6 |) वादे 22] 10 पाङ दगा). ¶116 कफात हिला पलल 10 1110 1601011 {76 &0्ाह फा 3118, 710 7 [71072 01251114 काः साशा, वठस्ला0९त्‌ तआ कपोपाादा्वि. ^" 4118 {1116 86618 10 11९९ ]€]जाद्रटत्‌ 10 116 वक्नितिाक्धारथ8, ' 8त1€ाला)।९ 0 {16 गिल ४४|पारल्त्‌प, तात तला 19785, 21411808 274 त8 उपा7४8 ऽ] दका, [पा लाः (119 8100 8841180 ९81}8 885 शुणएदया 10 14९ [€ा781€त. [7 भी ०0, (00) शई 0 11९6 €, 98 18४९ व्ाला) [6860160 10 प, €] स्रा] {1€0711८व. 1786110 10 (मापुल6 का 164] पोतं गाद्वा 10 @08111प।€ इला कलाद्ाकप8, (लाल ताा9], लार।

* 9 धाप् [४, 2. 125,

12 1त7809ए6प0ति

00101681] ॐत 50४] तप्च्€. 100 #€ 168] व्लण्राधया 200 70- 1201६800 0 16 [0568 88 18 1101 णठ." = िणयाद्ा 1116 ५९8 १1४10460 21110 {छपरा 88268 : (1) 11110 प्ऽ 5प्त८य४ ; (2) 110प86- 1010€' ; (3) [ला्ा11 ; (4) पलाद्वठणड फ्लातवाटदाा, प्रा16 7119] [ल 116 -& एथ [एतप्रऽ 15 91686 7 {€ गीषु 0िभ्ाणा8 ॥0 1€ 201011९5 ° {लाए {01€{81€18, ९४11९ &७1४064119.8, 9110 {116 6811116 ५7 {€ 21201812 81 {181 {11116 18 €1]01060.

1 06 81८९६681१€ 8441110118 27 211€12.11018 {0 {116 21212101148 1४ 216 21181$86॥ 210 860881९ {€ शपीलला( 111 फ्‌] 06 प्रोणठक्ा 0 116€ दाग 11180 17118. {116 160६ 9त्‌ 16701068 0 {11६ 11211201187278 211 ॥लृनद् (0 176 [पाकाः 7806 18 ; 11018 18 20701/16व $ ४1]; पलल कलाः€ पाला 0112068 (९1४८९) {€ इनुणः 211 [प्रश्ना 0४88068. {1€ &1€६॥ त€ु८४§ 2 20५६९6५ 578€ 80ला€$ 27 लण78&00ा.. कशा १61४८006 8101168 ्{लरलि€ फी {€ पाओ [ल॑ 116 1121201047818, ग्न्त &ला]015 एला€ 11206 {0 60119६6 [ला 111४6 176 प्ाः68 0 > 06609 {४€ 112९. {€ ए€्७पो{ 188 16९1 11121 {€ 16दता171 16060008 णा 1116 10211 [101 276 1081 97 11€7€ 18 1410] 9119 {111& {0 €0711661 {0066 116 281 11888 0 1106ुल€वला† 1660 2101108 ५16 16 00 1101721, [00111168 कत्‌ [0711080]011681 1010108 870 [06९6018 2 010€ा€ा1# 268.

1116 102119101121418, 80 97 98 {6 [त एग प्र०ा) 18 001९6660, ९8111101 प्र} प्रलिद्छा. (शलः 1, पलो 0८18 118 2016118 {€ [7€्छला† 118120197212, 18 ९11€त्‌ ^+ ्प्र्21021118. 1४ &1€इ छप प्ो9४ वोपप ४258 01117 वाङ 01110686 116 01141212 2 24, 000 ए€8€8, 0] प्रता €050068 1116 116 &1€21.- 1688 2 {16 [प्रा 1966, 1116€ 0011688 © {116€ 80108 9 एक्ाताा 274 11€ €४1] €01तप्८ौ ॥1€ 3018 9 [01111128172, {1716 1168 0 शाता, {16 (गावल रपा, 116 फांइवेगा 0 तप्र भाति {1€ वाणा शत ाश19 216 १९8९ा10€.# 018 818121४ 12 2 {1181011081 020र्ा0प्रत्‌ : = वद्षा08411018, {{7€ &1€ 87त [0 {172 9 21202012, एवा16€त {0 तल्लाक्षट [पफडर्ला शणाः {ता9 शात्‌ 16 1फा0180706त्‌ पाथा [17 2 [ता लाः 06908 पला 11 08716. [0८ शपात्‌ 1४४८ €) गी€€त 98 82610668 &॥ {116 1681 0111८ ° 81९9, ्र]16€ा€ 1€ ३8 10 [€ १६८०९ एाल€ा0ाः ; 0प्र 1 18178 2५४1860 पतााऽ्रा2 10 एप 2 800) 0 पण. 92871119 28 {16 क्लां 1871089, {16 पाल्‌€ इत 18119, 10 #8111€व 10 पा 5119 81100 124 ध्ला 21४6 10 प्तवला{शात 781 जशठपाते ४८ आथा 77), 90 €ष्ला। "11111 ५10 20111211 {र क18]0116, = 18119, गलाः [ए 108४, 11946व्‌ 1118 {206€` 090६ 0 {7€ (7्छा€ 20 11206 41258110119 18:86 (16 81९46 2127४ 1110] 16 112 17,68{€त्‌ 10 8४९१९९6 {16

* (भध {, »®5९ 101. न.

17509 एत्कणणति 13

१९४१7 87 0०९768४ ° 1९91689. 31 78072 प28 1101 7 ण्ण 9 णद 270 1116. वृहनमा&10 [शट€ पपक्एल8 0 ए6्गु9€. = प९ 0477160 0४ 118 09८6 पाता 5721९6४ 90 [णात्ल्णे 8त्रि$ु. प७ {0०१६ लापा 2 फक2 धात 28 [78इप्रप्राला1४ 11 0प्7व17 97 [पत19ृ 28119, {16 ९0118] पताा818, 8609146 छा 116 प्प (बध्यं पढऽ7दएएाः., १८६ 270 १6४४ 0 व2677101128 2९ 9) 1]]प्817807) 13110278 तापा. 21258719 ६8 प्रवलाद्वगा्ि 9 80 9 7लााद्वाठपड 0086९०९८ 211 101]07612811€ 1011688 97 {1€1€ 1 1181109., 1 07708 270 41] ्12,, 2706416 11 {16 &प1६6 ए7शा102708 9 (1411606 [प 10 2 81716 0071091. ४2881118 28 28{0118116त 810 {001 प्ल 0 ०€ त116 6115 ; 81 1451 1€ ४8 01160 0 9९९८लु ४16 ४१ 10, . 007 प्ण एपिा2 17 8 470त-10-19ात द्मणीाला, ४४8 11160. 110€ 10{018076त (118 21 [11668 1012 €(€ 16169860 पलि 116 जालछ 0712; 21 {16€ 2168 72] &8प्$४ ¶#8]718 2 पत्‌08्ाा2 26 [ताश 8 28 60166१60. अ8प्?०18, {11€ 178 ° (0601 ४04 & द्त्प्रशा 1 1810082, 28 2 1640 2071176 9720 {"7€त्‌ वक्ः4581त्‌}12 710 72 21060 10 फाशार विपदा, {16 एला0ष्€त्‌ श0तपऽ€ जा [ल 18718, 10 अहप्०४2 ; एप शि] 18118, 21 {€ 6९8 ला{7€दष 118 ०९10८ 180, 6477160 [लाः कैफ 0४ {0166 811त्‌ 10271166 [€ा, 28 28 पीला 176 (प्रजा 16981118 21100081} 16 &81081$28. {118 लणणा४6€ा€त भाला 16121101801}0, श्त 2 (€ शष्ट 8वला106€ रपताा$0118 1 (7171816 7 जला दापि 2110 & ©]121167006 -40 08111 0606 ४१6 2768 288लाा1])1$ ° (1118. इप]2]& [21 ५60 दिक्पा-€, 8110 31 1181708 ४8 ए०1871]0€त ४8 (७0 ४५16 888€एल्त 71011816118, ६11 1€ 16061४९ {€.€ 11181€8 [1४66 0०. 11118 ७8 १९६९१०९6 प्ल [06४ 1180 2710 &०९§ एए 118 79116, 216 28 2८९८606 28 9 112214९2. 116 काशा 9219 18 0680ा11९त्‌ 88 > [4९४2 (र्ला§€ 72, (भला 1, प्रप्रा 2). 1 6818 1111 {116 ॥0106811८ ^+ 2112 ; {116 {166 0" 4 8781098 €1€ 107 €011810€76त {0 }€ €वु च्‌ 10 1{. पतरलाः€ 68168112 18 7लशाल०676त्‌. (17८ [त्र 0 (रश््रटा, (€ विपा 10°€ एल€ारब्ा 008 21 02168४97", 1608106 {116 {€ाा€ ° 11८ 202201972128, {07 ८2६ 00 {0 4611९ {1€ त्म ° 176 वलजा वशा. 16 कपा 2311818 18 116 0प्{€010€ {€ 10४९ लु780त€ 2 ईध पा{812, एल 7206 12116288 9 01106106 ता शा121181; 1118 = प्ा188170013 8. 06९व76€ 2 2[21182४१६४. {16 [पशग 2 106 7681 2 08 2191218 1111668 28 ९8116 116 2121120197218. 8* ¶))€ 600 0 {16 12116 218781४, ९1627868 {16 010 फलाः 9 211 11718 81708.*#

* ‰181181)11219.08, (787६ 7, ९6888 09 १7 100,

7486000711611*8 प्ता8०४ 8 काशत [लधपा९, ए. 229. 0191800 ४{8, 00370" [-ा, ₹€086 34

§ 1719, २९86 29,

५* {{1त्‌, ग्ड ऽ९€ 21.

14 1271043 एतत्त

€ा86 08 >2.%8 1191 प्र11द[€ण्छा 11606 18 10 पत्‌ 800प ऋदय, 41111 कआणत्‌ [918 77 116 21191218 पाद 6 61 ` लुऽहज्रला6, एप 118 ५]181९` 18 1101 1411, 15 70 10 ७९ पत्‌ ठफणाला6.

16 212112]0]61215, पडाव 16 नसमा 2 1018118 0 (112]0{€ः 1, ण्टा8€ 16, अत 0 9 17810 ऽप८८६७७, ९11९0 2 ध्ु2, 11 11€ 201}) भ्ला$€ {16 8810९. = 1# वला०ा5118168 106 न्ग 1716 इथापाा18-1116 7पा८8 (०णकालं फाला 2 [णहु 8103 4010}6४€ 11८ 1701€्8† ऽप५९८३७--4८ (धल भा. 11018 28 91 0 7001 0 116 ४2, 118॥0ाक क्ट पा्)2, 98 18 08610860 + +-ला8८इ 4(-42, = एला, योप्य, इपत्‌258, = एवरणा)), 31111111}:112 274 प्राणां ५८५ (आल 0४8 १९७४०९१ (णजा [यत<, भत्‌ णऽ 11६९ निप वात्‌ काच वल्ुकपल्त्‌ कला प्राह्ुतगाऽ (कष्टा, [प्प 115८ पर्ल, {17८ [गत्‌ रद्वा, कात्‌ \इफमाा[द 2111164 11९ {पापड़ ५६ वाात्राधह. 11 {€ [0पाव्ा© ` वीयदाकपि 17181911068 9 {1118 काथाप्र् वा€ पात्‌, वआ वता शप ईका ((113]){€ाः 1४, ९८1४८ 47) लालाला। लडह 4 181. 0ाा {111८९ 11111 क]1८]। 6001 [€ १0116 ०ा1]$# ०१८९, 07८. (1) (16 [ष्ा17[0ा 11€ (*8{41८; (2) {11८ 1012111 का ७11; (3) {1९ पयता 9111. (]1९ 11510776 कपा ।पा। परा (क. 1)111114105114 1116 प्‌ [पत्‌ [्द्ठ, तापतल्त्‌ 1116 [पलावावा €ड8८ [वफष्ला (116 [प्राः 4171 11९ 2102९48 91104 1116 191{€ा' €812)21181€त 108९1९8 21 वाणु. 6 रवुषडप्$े णो19 ९28 ला 0िपालेत्‌ | 87 शप्त1115111119 ४४६ १६८191९ 106 प्रलाः [7त्‌79 176 (16 प्रः 09169०९ 2101 १४११ 1116 ककल (75 णा [त12. 11८ पुढऽपफुः धात्‌ 45216109 2]119 करटालिकल्त्‌ {0 पताल 10 (€ 30111110 (काग एका, एलाह 2011). = (पुठवोदाप रपत्‌ काला षाः ८7 [01116९5 [7व्‌ा2, इ९ल्रदु {116 &००त ्प्णाल 0 {16 7207108९, €.€ 111८ णा ल्यप. काप्श०ाऽ ५९६2६ 13121814 791 पाथा] लात प} 1116 एिवुय्डा$2 ४, प्रौ८76 11९ ताणि जा 116 1९21 [78118 यड त78८छण्लल८तव्‌ ४0 १९०४८ भात एाला€ 6 28 08111]0])€त 1४ {€ प्ला0ा धौ 1116 1168 {16 988ला}1€द ताश [तणद्‌र. 1॥ 18 वलषुङ पल्ाजाहत्‌ 1 16 पद्राभ) (1816 [, ४८४6 92) ताध {16 [018 [तात वाटप [आला भराय - {1008 पिता 11€ शल्य 016. गाः [1५ [तल [कात ततस्लाग]7लत्‌ 141, वल्}ा 9 उहफोणुत वहाः 116 नह ४858४ 11810110 2121181)141.४18.

76 पापल) जा वच्य (< पवया 18 [दला 11 116 काल पानात 1 [लतो 111९ दाप केक्पा् ((11]1८1 \ा. पलः 29-27). 1८ विकाकपस पथय (व्व {तप्त 11 {1€ पधाप् दो (190८ 11. ८४८ १4). {1५ [ल ८९ गद्ा& शिता वपाद् ९रलपाहतयाः, | १८6 = &87068, 11- (0162101, दवापााा, ९॥९., पालालाल्त्‌ 116 शा 382101011४ (11401८1 \[1[, {लाह 47), वा वलागाोह।7त€त्‌ 1 116 0101९

10150790 ए06नधणप् 18

1091120087808. {06 6070061. पताकाः 9, 7 16218 106 €एार6 71 116 1127108 {6 (प्रा08 28 [511060.*# (116 ०60४2000 प्ता 2 116 प्रिथुष्डप्$2 ४872 त6ा101872068 च€ प्रप 106 करका -8क्णा1112 ((08॥€ा ४1, एल86 47) अत 118 एल {0 1€ {01687 98 110 206010206 116 6 ए९786.* (116 1680 7060 8119729 00000860 16 कक पाा$2 770 18 6810108, 030) {0796 1#€ पप्नला8 प्ल अंणङ्रण 16 क्ट थः 0 पाप 02, 0676 16 १6६ता कशा 9 295प8 ४8 2606 478 10 8 ९011086 पात १४ (प {€ &पऽ€ 9 00प्रण{शरा16€ा 01 209). 1 (ल 968 10 1€ 0 पाक्6 11211400417812.

16 €द्पणाक$ एलन 10 पापि धत {16 पाड26 [780०1 पा] {1€ 6 (नज्ालाः§ त्‌ {16 त्रा 2910998 १४६ 1116 ०} 0 1116 (णाइ 70 ता20806 110801021212. {16 0166 भ्र ७४8 {16 [17009] €ण्टपौ 10 वार्ड {76 2०708५88 ° पला 68111 810 201, 119 18 1016, 07908) फ88 [06786060 771 {116 प०ा8( शाभा 17 {76 [07८ 3880] 0 {687 #€ तलु'9९6७५ 11818777 9 1वा€ 1018. (6 46 9 [8708810 8709 ©0प्ात ०0४ प्र९10{17€ 7दप]0धवा 28 01111860 10 06 6 वाण्या 9 अप 2. 41:.; पाऽ फल€ा6€ प्ा8 88 त182]0[0ग116त. {106 11211126 2 [019 पु्ता] 98 101 फा 11€ ४6 22008988, {0 780९1 28 @ा0फ्1€त्‌ 28 116 वुप्द्ला शपता012. 106 &पि 0 27081 (पात्‌ 0 06 ६४१९ 00166. {्० 2 ॥11€ 18216 (छपात 70४ ०८ वप€8०16त. {€ (णतप 0780186 17. ४6 22116 2 12166 0 100 {€ 2910४५28 ° पला €811, 1100 भात्‌ 12780801 ४8 1116 {11606 0 176 त7902116 ‰120200047218. = {106 १1802011 91119788 7) 22 ©811108 १९३8 रा 76 $ पपि218 810 [218 11, 2 ९1] -ा ठा €ू080€ ° {€ 1291120127212. 1 [08 (षा रा 16 ता22116 2121210197812.

116€ 212020819-611४ [0686168 †6€ @0इएध्‌ व्थद्व०प, एपा०- 800 97 ताक. [४ 28 89 त्र (6 रला 8192 28 परल) ला #1€4 7621, 02106 {0 176 गत्‌ ता, 17) तला 0€ा1908 10 ©008016€ 70, 2861101 €र्लक्10 0 "€ ७60 (18008 11181680 0 {0 {16 &€६{ 11610 4ुपा2. 8211}4क2 1168860 {16 21681 ६16 पवा (€ 0९९८ ०९8. [11108 1010 गदौ 16 28 111111876त 0 {16 [ाप्रऽप्र1०प§ # ४88. 21118118 8 8]010€8121160 170 1116 10811201127818 फा 07018 81 [पा प0४, 18 धा करल -प्जपद्वा, {0 70 प्लाजा 18 7806 ° प्रलया 7 {€ ^ाप्क्ाश्ाप8. 108 21220812-0112 18 तु्रम6 ०6 प्राणतवप एा०डनाकङ् ग्ला 1620160, 88 10 18, 7 {6 {07 2 वुप्ल्श्रलह वणत्‌ व08क्नला8 एल २4€ब्‌ किभिदङष्ा2, जत 182 811 पिक्षः2 4०8 (1010 78406 ०268 ता 2 [कलाः 206 €) एप्त फ28 71246 1688 प्रणाद प्रमा) ^ पा). = 9112,, {06 0610 +€ इपर

* {काप ९6186 28, |

16 ` ग0फण्लप0ष

८0 क, ५8 4 प्रा8"8 @1€81 7198] 97 1 0९९6 2 णलः १०])† 710 28 {1€ दावल" 116 1०; एप 7 {€ 12112101 97818 116 पप] 0४ 6[फल्लया उा2 91 प्]0तााभ12 १६०११६१ प1- 71416 1610. = ¶11€1€ 916 पा2188 1९} १९५५९ 119 11 98 198, 10 फला एद0९ (116 &८६ा 81709 20 11164 1118 €ाला1168. 1116 (11 §वऽ 1 18 शग [809 ¶10 068 80. 116 71212 पा 18 7081९ 1 79॑ला2 वला णाक 7 कपिध््ा€ शात्‌ त्रा {€ णट॑लफ प्6 (णलः ४१९९ 25 116 पात्र (ए्ट्डप्ा 1176 शष्ट 02106 0 पा प्ः€ा178. तारापि 9 ति 18 [1686116 {1९ ए8136210912-112 7 वुप्रा!€ > तकरिलिला( जश्न गा 16 121120141218. प्रि 18 710 9 रथः ©0त्‌ 17 1€ प्रा 11€ गाा77एगला। भात प्ााए८8ला{ ५, 1€¶९ल॑€वै 71 116 11016086 9 1116 {6 ्रााा०6०ु9ष 9 एदाष्टता णत्‌ 70 प्रपरला82] 10१९, ए€ाएता77् धा प्रा1५78€. 1202021४-6108 718 06 18 {0 6 {16 ©88€ा1166 0{ 1116 ॐ11126-1011209ए 21४ कात्‌ 16, {116 तल्हातलाक्पप) "€ {106 116} तत 1101 ५6०] णो = शशी श्रातं वाण 10९6, शिला, 116 5९१।110144॥01 (0१1441८ 7 {116 लााक्ालापका रा 18]8 01 41111 [€]छफ़. 16 द्वात {गिा18 116 82611008 {10 #€0188 ए€1€ 0281 २56 [€016 {€ ला एव कात्‌ लष 11 {1९ 3112४021. [ए उपय.

11€ 1216 [नालाः फाााकणाड प्लीह 10 118 0001-0 १18 :--' 71660 भ्त, 10 करल, [12771 11191 11686 916 71616] 10681 €8014€8, 11110०९८ वा णा811९211 1116 1181172 111 1116 3119281 11-@0118 ; 07 19 [एला 1808 816 12{€7 2041110718, 0681766 10 &1४€ 8 7 9 शावा 27 वारा€ ॐप्रत्रलातक 10 1116 {69011111 9 1116 (0त€.**#

11९ (12 [< पा्राोवालुर ॥(९क्ाा८ 116 (0(फलोजुष्ष्ताण, 0 €ष्लाए111176 फक तोता 1 [1त9, 1 2, 0121112, 11110801, €€.

171 11€ 218118.01181419 126 €1100तवा€ा11} 9 ५111६, शप्ता118111119, 28 {1815121€त 10 {1८४४९70 17 [0€ा801, 1116} 11€ (0त आन [सा] 088 101 2016 10 00. €16 प्प अत्‌ लाभा 1896 ल्ल 11४66 01 > 111्[1€ा' 16९]. का 116 शा11प2] &1€217688 2 > 00. पला€ 11 {010ए९त ४€ शात 2४$४१, 0 1116 &691 लू {€ 281, 097 अत्‌ [षट्लो प्कालौ 2312440412-118 दद्या प्€ण्लाः 6. 11€ €ु080त€8 किप, 20त्‌ एवष, 6९., आप्शढ€ 1176 ईषा [प्रपा 1८८०1[0€08€ {07 2९78 वना€ 17 1718 1116, 1.९. , {€ (ना- 8९९10९8 7 8९8 00 0 ७६व 98 16217 0 फक्त 71 त्रकण्ल 0ा' [एप्रणाह्ाप्ालाौ 7, रएशा०ा§ [व्ाा.1101211018 0 16118. {16 &11 ° ८0फ 8106 {1€ 8261066 118 07) 68 10 168८6 8 [1हल्छा छा 111€ (पा९11€8 9 4 1€8एद्८ौ7णलङ शा०}16त्‌ ्िणीपऽॐ 211 31 10 20 0 पअ€वण्ला. = 2211]0165 उप्ततााड 86068) 216 0प्रात्‌ 17 {06 1{21201121.218. 11111 876 21] 1711€710012110208 01 12167 206.

1.

10707 ८८ग१0०प 17

0€ प्ल 0290201 87812 1लुग€8ला1{8 "€ ए८्८्०ाोइक्रि्लता 116 [61016 तक्र" &6--0प( ° "06 €101€€ 86९08 ॥16€ शणाः 116 118.}0ए [0011101 ¬€]8{68 {0 €[7876€60ए8 0211€ा"8 20 ॥16 20४ 0€{कथ्ला) 1146 #17818 2 [परा] ०112108, 216 1110176 (7 51 86610108 76९1816 0 {€ [नुक 018 210 16 €नश010108 = ॥11€ १681६

€167.218 106 &7€8॥ एः वत्‌ {1€ लाय] पशः शाा्8॥ 116

2029928. {06 शा 126 तुङ्ग 8180706 1710 > &1€9† 17860.

16 ^ ्प्रुत्ता98ा118 १0०६६ 701 ०६8८6 1 28 8८]. 1४ 18 (ल्भ 8810 112 {€ &€2 [फ भएष्द2)8 00100086 2 08018126 10 1681076 €&९€ 10 ल€ा78 पात कटाः "116 162 02116 2 ्प्रप्डाा2, 270 1 128 ला एप0816त $ 116 16976 ॥9वऽ 1 {€ रिपाक्ा28. = [0 1 11€ ल॑ला08] ४95१९४३; {16 100886€880ा' {16 शं 8117110 प्रा€8, 198 0€९€ा1 १९8९८१०९५.* प्र 110 प्106181871048 18 7८३] 1162717 18 {7 "€€व गि शा = 8108. €.€ 1€]1(ा0पण8 11607118070ा1 (18])7), जाः {प्तक 76 0ता12>0068 2 {176 ५९88, ता {16 श्ट्वृप््ना ट्ण कक 01678 (ष्पी लश्ला{70ा 46 8178 प्राा]1€85 116 @€ 2 प8€त्‌ ; ॥€, कणत 0 {1€ा1, १० †1€% [€८०ा1€ 111€ 501९८86 ° €ण्1.1

लप्ल8§ 37 ्ाक्ा€§ ° {1€ €10त्‌ 810 116 &1€21 1148 {701 {€ #€6५1९ ४६९. 1€ लर्या तालः ला९८ 0€4फएद्€ {116 ४€५1९ 81त्‌ 11९ [1९ ए€108 1168 77 {17€ ह्षटद्टाः कलीप्लफाल्छौ 111811116€ा"8, (08718 27 एपापा€. 1 16 2९€ ९४816 1091168 फए€76 {ला 1201. [78611660], 1 {11€ लद०न0प 7611108 (लाला1011191, 11९ [01681106 €्८व्ाा€ 11016 276 11016 2 8]€९121 ©1288. प्ला\८८ 2 &ष0ण् लता$द्ए = एपणला16 21011981 {16 0116€811100त @8वप्‌]$ त१९९४६०]€त ; (ल्प क€6 21 111€ 1168 2 †111€ †{€ा1110118] 8{2{68 1‰€ [पतप 2 6201610 21168. एठा" # 107 11716 1116 [1687100 शात्‌ 176 द्गः ©] 288 {1160 {0€&ा' 116 पा ©]288 17672. (€ 8268 2 17€ 2 ४६०१२ {€ °8€7६त्‌ 28 एकाक ॐत 11१९त्‌ = गणा०गाह्ु5६ = पाला' (्ा806€ा एिद्लृङ. {€ ए€वद्106 8101980८ 1118 16811ए ८1288 {76216 {॥1€ ४€त28, 11€ 81.211111211286 ज्र 116 4 एवा 9६ 28, 2० {16 08181208 88 1€४€21€त्‌ इलातुप्ा€8 11116 ॥11€ 81198 2 1116 91188 111९] 0€]गा1@ 0 †1€ 79012118} 204 ॥16€ एठपाःश्16 268 ९6 707 ताप्श्नग$ 161त 10 80. 80 0 60001186 28 1112016 17 ९४8€ 2 116 1/2.112}0119218--1€ 1111 11 {1108 पए एला 18 &1€8/ 166त्‌ पा 1 101 [19 १1086116, 28 1 110 शओ]णु0698 10 €. गल्ला) = 21211200द78128 18 16{610्लल्छपऽ &76क् न, 0021, ४8 1 १०६६, पप्रा 7216181 07 2 18ल€' 266. [{0पक्रवक््०ा8 (लगा {1660008 816 €४10€711 0) {176 रथभ्रा0ा8 पश्चा 8661008 2 116 0168601 2121127008718--

* 11808 0091918, (0 9ध्टाः प, ₹€868 250-252. 1019, +&,8©§ 2171-272.

18 1) 7070 ए060ष ठत

{06 ग्व प्तएश्म (ठप्ााात्ा68 9 6 *१९0८ थ्ा8, 1116 प्प 20 176 72916718128, फएला€ 108 तआ ह्न 06 ४१09९४8 210 1116 एव्ातक्ष2§ 77) प्र09 20त [1ता्02811)४. = पए8 16 फा {018 1116 इप्र]द्लौ ४6 ए्८--09$ 11810118 0 10078 1011€त 2 (८गा6तला ४८ †0 गणश 81708988 ता {1090 28118, [लाः दवुगा2], 9त 106 एल (ढौ 12 एप. 116 167 2ववा०ा8§ 21 216746008 11806 10 078 नुणठ 4160160 1716729 66688196 > 86व प्र] 1 {€ प्रक्ा1९27189 27 9 वताता 771 {176 121210197-212, {116 98218 787 एका), 0017871 {116 ल्या दाः शाजाद्ड 16 ४४02९४8, [लाः व1827006€क9166, 970 6106018 11 176 १९४1 शित [7872 91 23878102, 2 शपणद्ल 101 10611106 77 176 4ापा्तक्षा211118 0 [00६ (लाः 116 2/12112}01147918. |

10€ €] 14210101127218 ९78 पा} (भुला 1.7 {€ ^ता एकाएक, 81 {76 एणट्ट्ल्वापद् ता भुण्लाः8 6 धा 8तववा्गा18 8 [भला 2९6. [106 प्ण, {1€ प्रभा $282, 8द्ला08 10 2 78्ी€ा (०ाा- 71616 4८८०१, 8प9[0०86त 10 1€6ा1€व एङ वशात ]0द4 2718, {16 20९76011€व पुणु ४४६8४, 10 वक्ा0€]कु 2 {6 &€2-1270080 0 47] ्ा2, 2† 1118 10786 886110८6, एषा 11€ ^4ता एरका 2 16 112112101121218 7 €{लि5 10 1116 80216 88011066 11€ 821 श16}0$४. 116 १६808 72186 ला एल€ा€ 878 €6त 71 {€ 11086€ 82८11066. (1008ध्वुप्€प, ॥€ा€, 2 (०ा्लटाप्ह् [पर 18 [0पात 7 {16 8666पा। {116 &@€87 एण 8त 11891 © शतपात €. 11€ तीभूला 11 18 {176 146 ° 1116 2{812101147218 200 18 08116 8119812 728. 11 1116 (गनौला. प्र पलाला 18 71806 6118112, 07 00712 कणम्‌ 10 16111071 18 11206 ° 116 क्षाः 86८1018. ¶1€ 71809 एदाए 111110९6 8 {1€ 2126870212-0118 20 18 9 2तता्र०ा, ° 2, 1 कला 2९6.

एणा) 70 तीभुरल 1, 16 लभ्त्‌ 176 16 11909 0787818, ऋ1€ा6 {76€ 7प्गश्ना। व्€ऽ0ा18 18 थाफ्र)6]0$2 €1£ एप 0 #ठाडशा109प 18, 110६6 = काऽकलाइ 0िन€त 16 अपाद 711217€' 2 {11€ 7€21 ‰1811201979{8, 710 7161071 18 1206 2 16 2९4६ 2616718 3118718, [2011४ €. ¶1€ 2/1211210114182. 068 7\ {116 द्य (तीशा पए ॥6€ [ाजाषग ॥1€ 11 ° तद्वा, भाला 23880012, 81त €०१§ त्र 176 वरटा 9णति तल्द््ी 118 ०€8९लात था, 176 वआाप्इ्रत०ा§ 118 9 (11661, १०९६६418.

(116 1210201027212 06178 111 2 00976 फणाशण0 सिल 178 70 8261066. पि्9ए202 85 08117006 200, 111 11266 1€ 168} @7702818, ए1008 [1008 2 शा ा778 फ€ा6 17700८6 {16 526 ४8818110 77) 116 दष्ट) 106 10 (]091161878 888. 10009 176 (त्ता 0६०. एभा08 [768 81118, 1) 110€ 2681 9 8168, फला€ 1णौ70तप्र८८्तै 7 [1४९ कणा 16810, 28 {€ 818]016 का€† ° {16 6006.

1778070 06710 19

प्रश्रताङक 2 1688 1ण{लाल्णह इपोभुल्ला 18 16 ए0शप्रण ऋण00-- (ल ए€ा€ 80 (पा(प्९त्‌, अत्‌ 2086 8ध्नप्80 28 10. 7 छ€76 16 &01068 2 [0111080006€ा§ पला 1प्€- 1808. {116 09] (0पा{8 ला€ 116 (ला८8 16771 22 116 14108 ५6 1116 (7681 0217008 9 17€ (प्रापाः€त्‌ [ल्ग 10 (ला 1110018. 116 7९] 18 80 ०तल 88 {16 नारा {€ पा'€ 02 &0००त 2व7111181747100, 27त 11 ४8 {07 {7€ ल्लाणला 11018 11121 गश्च 1860 {0 ५6८12160.

116 गाद्वा 42112018121४ 9 ४289, 07 21852111]08$ 2112, 028864 70 00) 10 फा, 25 108 91त ए0ठव्ा€ 116 [णश 0६ 718]08001878 81 ©00पा† 02108 28 > †21€ 11} फ71©]) 10 91086 {116 2०16768 &{ 708] ्ाालागा8. = भा$़ 2621078 ०016616 0 06 17170वप्ट्जा 116 क्था 17लदातवलया†§ 17110 {16 8866 €>, पा {प्राट्‌ ला 01006818 कला ए00166वल्व॑ भात पात्रट 06 €76 {07660 10 $] 10 07260681 60८8. 1 (प्रह 0664006 8 एष्य [क6्क16. 116 ॥2041110021 उश श्मा {16 21211210147812, ०४४९ ©) (16010८2 चत 8दलातप्लिद् ला] 28 1081, 11116 1116 80 {€ &1 जाः (पा प्रशआला179 0€९810€ 116 1081 [070 11111601 {€.€ 9 फार, दना[€ा6€ रा ८० दाला 8 11101121 {9106 10 €| 1€ वुए0€11€8 2 {76 आात61668.

#प्रला 100 रला {6 {प्र0 &€2॥ [ताना 0168, 176 28202 8०4 {16 {811201212.18, 26 (0{प8६त 0 1116 86110128 0 10-09ए, 111 {16 €शा प्र ८०ालृप्ड0ा§ 164616त 7 ९०ााल्लौा०ा (त्रा {16 0116 86 17770€९6त क़ 11086 164९17€त 17 (गाला) 110 116 016. (शाः 68861181 वा6€ि"€ा९€ 15 पा ॥6€ 1961 {181 06 ्िका14द्षा8 60117068 118? 10 1716 १६९९१8६ ०16 17, 2209 (1121078 ° ^ ०ताा2, १116628 1116 11811210}187412 1४8 8 प्ट] पतल 860{0€, (0ण्लाता६् 176 प्रा कला8] लाभावरटालाः पा7तप्ाश प्रात्‌ला तारिल लौ [0108868 0 लाए111580ा 20 पडत भीद्च 116 णलः 0112178 0८ 80618], 11018], ?€]1&10प्§ 87त शूणप्रपञ््‌ त€ग्लल€ 8. (176 प्र०0०ग०१९०० 1€१€7९16€ ° 1116 प्राव {0 1121121011912.12; 28 2 82९60 000 ९0ण्ल& 101€ फलाध्‌ 116 4 7लला)॥ {412 271त 2 {1€ प्रा्वपऽ, प€1१€8 118 88716 ना) {€ त181116 0108 गा वि212-4112, {0 + 9*208.

थाङ 3 [ाष्फिड 19१6 एष्ला पाला, तठ 0 110तल्ता {168, 11९] 11>१€ 7€€ा॥ त९१९त {77020 116 {2102101191212 ; 21022. 7270018 लााहद्षा11972, 2 [थक 77 आद 2678, {110प्ट0 70, (ला शृणल०प्ऽ {0 1061९ लौ, 188 0€€ा) 2 0एठप्याा।6€ (षाह 10 28 60768860 [वारा {07 (116 ठप ता1831118. 148 ४९00 {पा 0 {116 10्तला( [भ्प्ता एलाह ४९९९ एए 116 वश्या 170 116 पप्र (ल [08028802 2, [कालाः 9 [पा ]0त1189.

707. पष्ठ्वनालना इकः ^^ 1176 का) त€ [पताका ता्1211818 18 001 {0 गत्र 1068 0 नोशादल॑लाः, एणः 1प्तारतप्भ्‌ ए6ा8008 ; णः 0१० त्रल्‌ ०08१6 6 पण पाप प्र06 0 966, व्क

20 1215079 ए6110

४16 छा 10 0्प्ठतप्लद् गाना 806 9एप्राजणड वृलणलण+.** &९१€ {1€ (€ कपनः शलणाऽक्7)1218 28 01708 840 ^... प्ट 598 1121 [सलि ता 116 ला््ाल्ला 86९01008 1116 1121४ - 17119188 #€ करथलि76त्‌ 10 77 पप्रभर्‌2 88 वृक2 एणा. 68 एत्तका [0 हव्ा1 9796]काफ8 1016 1 1118 ८कापाप0€ााकाफ 77) 804 4.1. व्ण 116 112112101197209 28 9, 8711171, 811, 7 वत75ऽ०पञ्डह् 8 ४१९86 निजा) 118 800 ऋ, €श्पणः6€88 81260 {1191 1\ 28 10161त€त्‌ {णि ॥1€ दोर्ण 1प्ड्पटाजा 11086 0248868 110 €0पोतव्‌ 01} शंपरतङ़ 116 ४९३७ वात्‌ {16 शल्तस््ाद्वुं (06 पि 1600817प्८{10. 10€ 42121)11811219. 77 118 €इला। {0 प्रा 18९८ छा [रध0€ 800 4.7). ; तात्‌ पाल इपाश्ल्प (एना(लण8 (4 प्रत्र) ॐत प्ल इषा०ु0808 0 8€९{0§ 17110८९ ५1६ 1811168 0 11181012, [01002 97 त])9 कत 116 &1€2॥ ए.§ 11 1]] ४८ 8 7) 116 8108 इ८लौला8$ (एन्यरदा 82108, 2110 (111व]01€1, 441 {91८81} {180, 10 1119, फार 10 -41प्5288112. एतारवा), शाा18 ४8 116 [तााला]22] दिप 1 118 {€ात8 कात ९०२] 1018, 10101128 2116 ९1172. 11 18 9 168} 07168810 {0170 {16 1112111 1116116. [† 18 8210 (द्छाङ, 11 »४€868 58 2 36 ५16 82116, 11181 {116 1116८ 8८८1078 8812, 20121118 2710 4 811}२2, 89४ {16 [९€्छाप्रप्ा7्ि प्रा छाय कठा, (तादा पाशाद एजति] 8[0€€९68, 06810108 20 2100168 ° 8€1-067121] 012) 80पाप &{प्तवाट्व्‌ अत्‌ छण) ; 0 116 27007168 प्ा08 216 तना 18 ऽफ९८{, [प्र एला तहडा्छए्ड फि21 लाद] (ढा गा 11216 2080116 1लाप९121011 (४ 9112982). 40217) 11 18 821 171 एएला§€8 40 216 41 11181 11118 1181071 18088 1116 11011681 {10916€8€, {781 111€ 00९68 {16 ९९10 (भुहाह (18 81187219, 11180" 210 {11 इप]7€ टदा 27त्‌ 10168] €0ा1ल181078 27 276 1८0 फा 1111€ा0€12110108 116 ४€028. {1€8€ 1€शलि"€८९ 16110्€ 2] ततप) कका, 10€ तना 826 1105-2 16 0110121 11912. {0707918. 9 ४४६9 21त -# 2181 [08212 28 87 8110पात्‌ 21 7101 01181 11 18 710 {0प्रात 10 06.

* [1510 अव18 द्वा [४6 80116, 1. 350. 119. 2. 366.

1019. 7. 289.

$ 2[4112.0181819, (भूल ब, »€86 138.

% 9

॥। + ३१,१६. ५.

नद४५४ >

म) ह|

नो

५1९6 प्श.

२७५

+

+प.+ एत + +

¶१ प्र

पत २९६५7

#॥

("ऽऽ 007 1६ रा.

{16 भण§ ४288 29 शशाप फएला€ 1द्का) 10 1४6 2 1९611}' 1016 {0 16110 कात्‌ 10 80106 ला ्26८1८दा180168 = 1117तप 9001€{$. प्रललाटाः 116 1० लुण९8 188 ए€्ला पतला छाथ {ता ६९€ 10 ४९९. व्र€ 1८५6618 19४९ ९112766 1669 ९0187४61618 ४11 {116 हार) 9 इ0लाहत्र पात्‌ लाइ. 4806018 11€ 1811018| 111€ त्‌ [{ज्08 ° जाश) (ठपात्‌ 710 लाक्षा 117८ 88116 107" €ण्लाः. ##1४{€ण्टाः छपा @प्रपीलाः§ 6011008९ ७४5 7101 {101 धष [0धा11९ताधाः [एलाह 0 866+छ द्नृ€, त्राः 6000100- 8110106 ६16 8० ©. लाला {21 प्ल €ग्युण€88€व्‌ 116 नाद्ा118 ८110 €श]0€1(1068 पाल छा, ४६ 11 व€र्लनुल्वं श्त 11९ ])1 01६६ (116. = ाङ़06तष शात्‌ दष्टा ततु, लाला 1161816 0 11111९1:116, ६८त 10 कल] पना पला. = कप्इ {€ ठाः§ जा ४58 1110 #211111}.1 धक 1८ 8210 10 [५९८ 811€11८1€त ॥1€ [0€०01€ ° 1116 2011117. 111९ £} 1€४॥ 1क0फ 90 (166. {116 &1€21688, 0€दपाङ 9 8[0€6191 76118 {ला' 1€70६४ तात्‌ [ल ला1६8 एला€ €1121166त 116 राप लप 008 116 2114282. 77 118 §भ्प्ा।ग2 26 ्ा081-4850711011808.

{1 {€ 2118918 धात {€ 114121197४18 छत 0221166 {10 0028, 111४1 4681011811070 11 101 {ा]ङ़ 1८०९४ पला 168] ©197*86- 1€1181108. 111९ 2176 7€]द्वाजपऽ 01017011668 88 ९]] 28 11810168 ८०] 11€ातृ्ा८€8. = €1110ए0§ ]01४6[1668, 07४टा§ 2116 16801108 21८ 71]3८व्‌ाल्त्‌ प्र ला). 1112 (11917412, 8 1101 वा 4९212, ४४४६ [171९€-रभा 1५ 18 [ला १९६८६्व्‌ ४6 60 1181626, 11 ५0111 11५6 [ला तल्रापला†21 10 116 इप्रा्रा€ @818ल€ा 2 11६ {{01९. {16 लाशयठल 18 80 (117110६्त्‌ णाढा एश] 7९60011६6€त्‌ 17 [71 {€ 676 {0 णठ) [16 98 र्णा ला1716. २8६९५ 117€ व1*17€ 8206 18.08 10 लाप्राो1€ 816 116 वृप्रप्ा€8 1670 : ^† ##]6 18 1116 रौ) पाना) 111€ (00८88 [करडा प्रगतः प्ता 16 इग?" कपा४५१8 इवात्‌; ^ [ 710 पत 2 81111 0€ा80 80 एल्‌] वृकात्‌ दला वाता) @र† 116 (0०48. = 14186) {0 1 210प्† [दिशा 110 128 @0† 21] {108€ तेप्र्ा01€8.

11, (1€ ि्णा91189, {€ 6008 18र्€ 7101 ९016 ठा 28 ला, [पा 1061, $ 01101 9 प्रलाः 1118, 1६9९ [८16 60०48. {0 ९8190115 1116 1111168 1669] & प्रा {€ 1€9176त्‌ [णत्‌ा2 ९०10०६९ 16 हा€कौ छए]97९ एएतल०8, शात्‌ गिण) कपा प्लाजा द] {6 1९265 0 [पता2 फा 2 हाला कतपल 1996 एष्टा 7€कताण 116

29 0078878 07 (2 21/01

068011}011018 0 11686 16918 28 €्ु€886त एए प्रलाः 1761068, 116 2000 ्रला7ाद् & (णाक, 116 प्तप लशाला168, 20 {16 0188618107. लकल 10. 0] कभ 68 976 {16 §0प्ा५68 2९0 27 €श्ा{लला) 17 116 -शुण८ ए0ला8, 111 10 नौला (९० 14४6 [67808] 109ला8--&€ाला ध] $ {07011 = 202118--0€600106 116 8प्०]९८{ {€} एनलण§. 1 068 7101; लल] 1€ा]0 प8 80 161 10 प्रणतलऽ{2ात्‌ 1€ 70 [णरा 28 11 1608 76 †0 [ठम 119} 17012 28 116 तला. 016 दवा एला ए6]] प्रातला8{ धत 1 169} 810111068166€ 2 {वपा 16 धात्‌ 10प8ला1गत वप्€8 #0 1018118 170 €] {11068. [† [70४68 10 [रग 28 {€ 10691 [द 1116. {€ [ला 70, 716द्ाा {0 शा$ु0ा168 0680181 [01688प्ा6 जग 18901688 एप 88 28 2 8861764 तप्र 1112] 98 10 06 2 1694111 80५ 710 2 ९प्र्छणड 1068. व्18 108 0€ ९2116 (0पात20 1116 2761601} 47 ला118210 = [पत्‌2. 1 तपात 20 112१6 ४९९ [00881016€ {0 {0 100 प्रता) 11686 @19786{€ा8 {1 &1€91 1९४66066, 7 इपर रिः 0168 119 एदल 711कद्- धा 41 1 1 2 201 वलनया ऋध) शा ऽः 116 6001९60 {10 2 1116 2121120118212 18 &27व€ा {11 11181 2 {16 द्षा1व$2ा19 --1† 18 101} @0770€व 0 ©€ 81116 11€10 &1त 1€01116€ 111 द्व्ा2 2110 3112.

४268 10246 एताव फ1जगाङर 176एदातला+ इलदाव0पाःक €1261- 11618 21 111601041८81 {016९887 {प्रप्ा'€ (भणा6€88 गः 2601४ 77 प्ल्दण्ला 0 प्रा. प्र इतप्द्वीौ {0 6 100 प्लाद्ाल 1 {66118 1101 7. 2 इङृऽ{ला0 ता 20 एकल 71088 0 01911168 ; 2110 1€ {0प्त€त्‌ €प्ा©इ 0) {€ क्प्रा€ दात्‌ भाक